777 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق خوزستان اضافه شد ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
در سال 1400؛

777 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق خوزستان اضافه شد

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: ۷۷۷ مگاولت آمپر در سال ۱۴۰۰ به ظرفیت پست‌های شبکه برق این شرکت اضافه شد که نسبت به هدف تعیین شده، رشد ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.