زیان‌ شرکت مهندسی و توسعه گاز در سال 99/ جزئیات مانده تعهدات 10 هزار میلیاردی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

زیان‌ شرکت مهندسی و توسعه گاز در سال 99/ جزئیات مانده تعهدات 10 هزار میلیاردی

طبق صورت مالی شرکت مهندسی و توسعه گاز در سال 99، این شرکت از سوددهی 12 میلیارد تومانی به میزان 4 میلیارد تومان زیانده شده است.