آغاز تولید نفت از طرح توسعه میدان نفتی سپهر و جفیر ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

آغاز تولید نفت از طرح توسعه میدان نفتی سپهر و جفیر

برای نخستین بار تولید نفت از میدان سپهر و جفیر با تکیه ۱۰۰ درصدی بر توان ایرانی و بدون حضور شرکت‌های خارجی آغاز شد.