دوام شبكه برق کشور وعدم خلل بارش‌ها در كار برق‌رساني ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

دوام شبكه برق کشور وعدم خلل بارش‌ها در كار برق‌رساني

مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير، همزمان با گسترده شدن بارش‌ها، آخرين وضعيت شبكه برق كشور را تشریح کرد.