مدیریت توزیع آب در شهرها و روستاها دستور کار آبفا در سال جاری/ اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب در اولویت برنامه‌های آب و فاضلاب کشور است ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست تخصصی مدیران صنعت آب و آبفا:

مدیریت توزیع آب در شهرها و روستاها دستور کار آبفا در سال جاری/ اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب در اولویت برنامه‌های آب و فاضلاب کشور است

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: سیاستی که شرکت‌های آبفا در سال 1401 و در دوره دولت مردمی بر مبنای آن حرکت خواهند کرد، از یک‌سو مدیریت برنامه توزیع آب در شهرها و روستاها بوده و از سوی دیگر اجرای طرح‌های مهم آبرسانی و فاضلاب است که در اولویت برنامه‌های کاری آب و فاضلاب کشور قرار دارد.