نرخ عوارض خدمات پسماند و پر کردن گودهای پرخطر ۱۴۰۲ مشخص شد ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران:

نرخ عوارض خدمات پسماند و پر کردن گودهای پرخطر ۱۴۰۲ مشخص شد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از تصویب نرخ ۴۷۶ تومان به عنوان نرخ عوارض هر کیلوگرم پسماند در سال آینده خبر داد.