اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه راهکار ترغیب صنایع به توسعه زنجیره ارزش محصولات ۱۷ اسفند ۱۴۰۱

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه راهکار ترغیب صنایع به توسعه زنجیره ارزش محصولات

کارشناس اقتصادی گفت: ورود فناوری به صنایع یکی از راه‌های مهم برون‌رفت از تله صادرات انرژی مجازی (خانم فروشی) است که به کمک اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه محقق خواهد شد؛ در این روش ابتکار عمل و تامین مالی با تمایل خود صنعت و از محل مشوق‌های مالیاتی به صنعت سرریز خواهد شد.