تحقق 83 درصد از تعهد کاهش 1.2 میلیون بشکه ای اوپک ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

تحقق 83 درصد از تعهد کاهش 1.2 میلیون بشکه ای اوپک

کمیته حفاظت از توافق اوپک و غیر اوپک اعلام کرد 83 درصد از توافق کاهش 1.2 میلیون بشکه ای نفت محقق شد.