عقب‌گرد نفت همسو با پسرفت چین ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

عقب‌گرد نفت همسو با پسرفت چین

قیمت نفت روز سه‌شنبه که چین دورنمای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ را تنزل داد و احتمال تقاضای کمتر برای سوخت را تقویت کرد، کاهش پیدا کرد با این حال کاهش تولید اوپک پلاس همچنان از بازار پشتیبانی کرد.