بیشترین میزان تاییدیه فنی پروانه تولید نیروگاه های کشور به ثبت رسید ۰۸ آبان ۱۴۰۱

بیشترین میزان تاییدیه فنی پروانه تولید نیروگاه های کشور به ثبت رسید

بیشترین میزان صدور تاییدیه فنی پروانه تولید نیروگاه های کشور از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال جاری به ثبت رسید.