استفاده صد در صدی از سد ۰۲ مرداد ۱۳۹۹

استفاده صد در صدی از سد

سد بزرگترین سازه آبی ساخت دست بشر از مهمترین سازه‌های هیدرولیکی در چرخه هیدرولوژی به شمار می‌رود که اثراتی وسیع بر زیست محیط و وضعیت زندگی انسان می‌گذارد.