برق نیروگاه خورشیدی خوسف وارد شبکه سراسری می‌شود ۱۶ آذر ۱۳۹۸

برق نیروگاه خورشیدی خوسف وارد شبکه سراسری می‌شود

نیروگاه خورشیدی خوسف این ظرفیت را دارد در صورتی که برق سراسری به هر دلیل قطع شود، مجموع انرژی موردنیاز این شهرستان و بخشی از شهر بیرجند را تامین کند.