2 واحد نیروگاه شهیدسلیمی نكا وارد مدار تولید شد ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

2 واحد نیروگاه شهیدسلیمی نكا وارد مدار تولید شد

2 واحد نیروگاه شهیدسلیمی نكا پس از انجام تعمیرات به شبکه سراسری برق كشور پیوست.