بومي سازي سيستم تست رله‌هاي حفاظتي شبكه برق  ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

بومي سازي سيستم تست رله‌هاي حفاظتي شبكه برق 

در پي بومي‌سازي سيستم تست رله‌هاي پست‌هاي DCS با همكاري دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري توانير و دانشگاه صنعتي اميركبير، طرح «تست غيرمتمركز- همزمان رله‌هاي پست‌هاي DCS كشور» به عنوان طرح پژوهشي برگزيده سال 97 از سوي وزارت علوم معرفي و اين تجهيز با پشت سرگذاشتن محصول معتبرترين سازنده بين‌المللي با اقبال شركت‌هاي برق منطقه‌اي مواجه شد و به عنوان دستاورد ويژه قراردادهاي پژوهشي وزارتخانه‌ها با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي مورد تقدير قرار گرفت.