اردکانیان: ۲۶ میلیارد متر مکعب آب به سه استان جنوبی تخصیص یافت ۱۶ آبان ۱۳۹۹

اردکانیان: ۲۶ میلیارد متر مکعب آب به سه استان جنوبی تخصیص یافت

باید صنایع مستقرمان را توجیه کنیم که به جای استفاده از آب شرب یا حقابه‌های کشاورزان، به استفاده از آب دریا بپردازند که استمرار، پایداری و توجیه اقتصادی دارد و مطابق ملاحظات زیست محیطی است.