توسعه رقابت در بورس برق با مشارکت مشترکان بیش از یک مگاوات ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

توسعه رقابت در بورس برق با مشارکت مشترکان بیش از یک مگاوات

سخنگوی صنعت برق رفع انحصار در صنعت برق و افزایش رقابت و شفاف سازی در تجارت برق را گام مثبت دیگری خواند که وزارت نیرو به دنبال توسعه آن است.