جزئیات جدول تبصره 14 بودجه/ سهم 12 درصدی یارانه نقدی از منابع هدفمندی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

جزئیات جدول تبصره 14 بودجه/ سهم 12 درصدی یارانه نقدی از منابع هدفمندی

در ردیف 11 مصارف تبصره 14، به میزان 73.8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی تخصیص داده شده است که معادل 12 درصد از کل منابع است.