اتحادیه اروپا خواستار خرید برق ایران از مرز گرجستان و اوکراین ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

اتحادیه اروپا خواستار خرید برق ایران از مرز گرجستان و اوکراین

رییس فدراسیون صادرات انرژی گفت:اتحادیه اروپا خواهان دریافت برق با ظرفیت ۵ هزار مگاوات از طریق گرجستان و اوکراین است، اما بخش خصوصی اجازه صادرات برق ندارد و نمی تواند به این پروژه ها ورودکند.