“بندر خمیر” و “ورزنه” به عنوان شهرهای تالابی ایران انتخاب شدند ۰۱ آذر ۱۴۰۱

“بندر خمیر” و “ورزنه” به عنوان شهرهای تالابی ایران انتخاب شدند

یک عضو تشکل جمعیت حامیان زمین گفت: در نشسست اخیر کنوانسیون رامسر که در ژنو برگزار شد، "بندر خمیر" و "ورزنه" به عنوان شهرهای تالابی ایران انتخاب شدند.