یونان انتقال گاز آذربایجان به بلغارستان را آغاز کرد ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

یونان انتقال گاز آذربایجان به بلغارستان را آغاز کرد

انتقال آزمایشی گاز آذربایجان از طریق خط لوله کوموتینی - استارا زاگورا از یونان به بلغارستان از امروز آغاز شد