بسته انرژی برق چیست؟ ۱۸ دی ۱۴۰۰

بسته انرژی برق چیست؟

بسته انرژی امکان جدیدی است که شرکت توانیر با هدف کمک به مشترکین خانگی برق برای مدیریت مصرف برق و نیز آگاهی شهروندان از الگوی مصرف برق منطقه محل سکونت و رعایت آن اجرایی کرده است.