نفتکش‌های ایران در آب‌های عراق مخفی شده اند ۰۳ آبان ۱۳۹۹

نفتکش‌های ایران در آب‌های عراق مخفی شده اند

بندر عراقی فاو یکی از نقاط مورد استفاده برای انتقال کشتی به کشتی نفت است و نفتکش‌های ایرانی محموله خود را به کشتیهای دیگری منتقل می کنند که در آنها نفت ایرانی با نفت منابع دیگر برای جلوگیری از شناسایی شدن ترکیب می شود.