چگونه مشمول آب، برق و گاز مجانی شویم؟ ۲۷ آذر ۱۳۹۹

چگونه مشمول آب، برق و گاز مجانی شویم؟

نرخ گازب‌های مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه آن‌ها بیش از الگوی تعیین‌شده برای مشترکان کم‌مصرف و کمتر از الگوی تعیین شده برای مشترکان پرمصرف باشد، بدون تغییر باقی می‌ماند. در مصوبه دولت الگوی کم‌مصرفی (مترمکعب در ماه) به این صورت تعیین شده است که ایام سرد اقلیم‌های ۱، ۲ و ۳ معادل ۲۰۰مترمکعب و کمتر در ماه، ایام سرد اقلیم ۴ معادل ۱۵۰مترمکعب و کمتر، ایام سرد اقلیم ۵ معادل ۱۰۰مترمکعب و کمتر و ایام گرم و همه اقلیم‌ها (نیمه دوم فروردین تا نیمه اول آبان)، ۴۵مترمکعب و کمتر.