راه توسعه صنعت برق کشور تنها برق فروشی نیست ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

راه توسعه صنعت برق کشور تنها برق فروشی نیست

باید برای انتقال دانش فنی برنامه ریزی کرد. ایران دانش فنی صنعت برق را در اختیار دارد.