شرکت برق فرانسه ملی می‌شود ۲۸ تیر ۱۴۰۱
با پرداخت ۱۰ میلیارد یورو

شرکت برق فرانسه ملی می‌شود

دولت فرانسه ۱۲ یورو به ازای هر سهم پیشنهاد کرد تا کنترل کامل شرکت برق فرانسه (EDF) را به دست بگیرد.