مدیریت مصرف برق از تحمیل خسارات سنگین به صنعت جلوگیری کرد/ صنایع به سمت خودکفایی برق بروند ۰۲ شهریور ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازگانی ایران

مدیریت مصرف برق از تحمیل خسارات سنگین به صنعت جلوگیری کرد/ صنایع به سمت خودکفایی برق بروند

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازگانی ایران گفت: ​ناترازی در صنعت برق و محدودیت در تولید این انرژی به‌ویژه در فصل گرم سال یک واقعیت است و راه اصلی مواجهه با آن، نه ساخت بی‌حساب و کتاب نیروگاه جدید، بلکه مدیریت بار و تلاش برای درست مصرف کردن این انرژی گران است.