توسعه یکپارچه میدان نفتی هنگام؛قدم جدیدی در تولید از میادین مشترک ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

توسعه یکپارچه میدان نفتی هنگام؛قدم جدیدی در تولید از میادین مشترک

در صورتی که توافق ایران و عمان به منظور توسعه یکپارچه میدان نفتی هنگام به نتیجه برسد، میتوان امید داشت این شیوه در سایر میادین مشترک و به منظور جلوگیری از رقابت های مخرب به کار گرفته شود.