چگونه از ایجاد فرونشست زمین جلوگیری کنیم؟ ۲۶ مهر ۱۴۰۱

چگونه از ایجاد فرونشست زمین جلوگیری کنیم؟

فرونشست پدیده جدیدی نیست و در گذشته نیز تعدادی از کشور‌ها تجارب موفقی درخصوص مهار فرونشست نیز داشته‌اند، بنابراین دولت باید در حفظ منابع آبی کشور کوشش کرده و هر نوع فعالیتی را که برای اداره آن به آب زیادی نیاز هست به‌خوبی بررسی کرده و چنانچه توجیه اقتصادی نداشت، جلوی فعالیت آن را بگیرد.