قراردادجدیدی برای صادرات گاز وجود ندارد ۲۴ مهر ۱۴۰۱
مدیر دیسپچینگ شرکت گاز عنوان کرد؛

قراردادجدیدی برای صادرات گاز وجود ندارد

مدیر دیسپچینگ شرکت گاز گفت: برای صادرات گاز دو مساله وجود دارد یکی تعهدات بین المللی و دیگری قرارداد های جدید که در حال حاضر قرار داد جدیدی برای صادرات گاز در دستور کار نیست.