دولت بدهی خود را برای دولت بعدی گذاشت ۱۲ مهر ۱۳۹۹
بازپرداخت بدهی طرح 28 مخزن بر دوش دولت آینده؛

دولت بدهی خود را برای دولت بعدی گذاشت

ابهامات زیادی درباره مطالعات مهندسی طرح نگهداشت تولید و شیوه اجرای مناقصات و انتخاب شرکت‌های پیمانکار وجود دارد. عدم انجام مناقصات این طرح در سامانه ستاد بستری برای بروز فساد و ایجاد زدوبند در اجرای این طرح را فراهم کرده است.