توانایی اروپا برای اجتناب از کمبود گاز در انتظار آزمون زمستانی ۱۹ آبان ۱۴۰۱

توانایی اروپا برای اجتناب از کمبود گاز در انتظار آزمون زمستانی

ذخایر گاز اروپا با آماده شدن این منطقه برای فصل سرما و احتمال مختل شدن عرضه روسیه از طریق خط لوله، پر شده و از هدف گذاری دولت‌های اروپایی فراتر رفته اما اروپا پیشرفت اندکی در کاهش مصرف داشته و این امر ممکن است باعث شود در موج سرمای طولانی و توقف عرضه روسیه، با کمبود تامین گاز روبرو شود.