افزایش مراودات نفتی‌ها با نمایندگان پیشین مجلس ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

افزایش مراودات نفتی‌ها با نمایندگان پیشین مجلس

روابط مدیران ارشد و میانی شاغل در صنعت نفت با نمایندگان مجلس از گذشته تاکنون بر کسی پوشیده نیست به طوریکه این مدیران همواره به منظور رایزنی در حوزه صنعت نفت به دفتر نمایندگان مجلس در رفت و آمدند تا مسائل مختلفی که در این صنعت می گذرد را مورد بررسی قرار دهند.