بورس نفت بدون حضور بخش خصوصی بی معناست ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

بورس نفت بدون حضور بخش خصوصی بی معناست

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: وقتی در صنعت نفت تحول ساختاری ایجاد نشود و همه‌چیز دست وزارت نفت باشد و اجازه کار به بخش خصوصی ندهند؛ در نتیجه رقابتی شکل نمی‌گیرد که بورس نفت معنا پیدا کند.