ضرورت مديريت منابع آب ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

ضرورت مديريت منابع آب

وزیر نیرو بر ضرورت تغییر ساختار بخش آب کشور تاکید کرد و گفت: ما دست اندرکار اصلاح ساختار بخش آب در وزارت نيرو هستيم تا بتوانيم بهتر به وظايفمان عمل کنيم.