بخشنامه معاون اول برای مصرف بهینه و ایمن گاز ۲۴ آذر ۱۳۹۹

بخشنامه معاون اول برای مصرف بهینه و ایمن گاز

ت – روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی نسبت به اطلاع رسانی مناسب برای کاهش مصرف سوخت به کارکنان هر دستگاه اقدام نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور