فرصت سه‌ماهه آلمان برای نجات از بحران گازی زمستانی ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

فرصت سه‌ماهه آلمان برای نجات از بحران گازی زمستانی

ممکن است هنوز اوج گرمای تابستان باشد اما آلمان وقت زیادی برای تلف کردن ندارد تا مانع بروز کمبود انرژی در زمستان امسال شود.