4 راهکار سازمان ملل متحد بر بحران غذا و انرژی جهان ۰۲ آبان ۱۴۰۱

4 راهکار سازمان ملل متحد بر بحران غذا و انرژی جهان

سازمان ملل متحد4 راهکار سازمان ملل متحد بر بحران غذا و انرژی جهان اعلام کرده است که در صورت اجرا دسترسی همه کشورها را بهتر خواهد کرد.