بحران جهانی فقر انرژی و ضرورت تغییر الگوهای مصرف ۲۲ دی ۱۳۹۹

بحران جهانی فقر انرژی و ضرورت تغییر الگوهای مصرف

سرانه خودرو در کشور نسبتا پایین است اما میزان مصرف سوخت بالاست به طوری که به ازای هر هزار نفر در ایران ۲۰۰ خودرو در آمریکا ۸۰۰ خودرو و در ایتالیا ۶۸۰ خودرو وجود دارد اما مصرف بالا است. در هر صد کیلومتر ۸ لیتر مصرف سوخت داریم که این رقم در اروپا ۵.۵ لیتر است که برای ۴ لیتر هدف‌گذاری شده است.