توافق اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران آب و هوایی ۰۸ تیر ۱۴۰۱

توافق اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران آب و هوایی

کشورهای اتحادیه اروپا پس از انجام مذاکراتی به توافقنامه بحران آب و هوایی دست پیدا کردند.