گسترش همکاری تهران – باکو در بخش انرژی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

گسترش همکاری تهران – باکو در بخش انرژی

وزیر نفت و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بر گسترش همکاری تهران و باکو در بخش انرژی تأکید کردند.