ردپای انرژی در رشد ۶۷ درصدی کسری حساب جاری ترکیه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ردپای انرژی در رشد ۶۷ درصدی کسری حساب جاری ترکیه

ترکیه تحت تاثیر افزایش جهانی قیمتهای انرژی که ناترازی تجارت خارجی این کشور را تشدید کرد، برای پنجمین ماه متوالی کسری حساب جاری را گزارش کرد.