ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی طرح های ارزیابی زیست محیطی  ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی طرح های ارزیابی زیست محیطی 

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی طرح های مشمول ارزیابی زیست محیطی به عنوان یکی از برنامه های مهم حوزه محیط زیست انسانی در سال جاری خبر داد.