استفاده حداکثری از توان بانوان ولایی و متخصص ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
سلاجقه در بخشنامه‌ای تاکید کرد؛

استفاده حداکثری از توان بانوان ولایی و متخصص

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور بخشنامه ای، از معاونین و مدیران ارشد این سازمان نسبت به استفاده حداکثری از بانوان ولایی، مدیر و متخصص تاکید کرد.