ایران به جرگه سه کشور دارنده دانش تعمیرات بال ولو‌های تمام جوشی پیوست ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

ایران به جرگه سه کشور دارنده دانش تعمیرات بال ولو‌های تمام جوشی پیوست

متخصصان داخلی، موفق به بومی‌سازی بال ولو یا شیر توپی شده است که با این موفقیت ایران به جرگه سه کشور دارنده دانش تعمیرات بال ولو‌ها پیوست.