روشنایی بافت مرکزی شهر اهواز بهبود یافت ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

روشنایی بافت مرکزی شهر اهواز بهبود یافت

مدیر امور برق منطقه سه شرکت توزیع برق اهواز گفت: طرح بهسازی شبکه روشنایی معابر نقاط مختلف این منطقه با بیش از ۱۲ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.