تلاشی برای پایدار کردن شهرها توسط بام سبز ۰۹ تیر ۱۳۹۹

تلاشی برای پایدار کردن شهرها توسط بام سبز

بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده می‌شود و با ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر، منطقه و هوای داخل ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه‌های خورشیدی در خنک‌سازی فضا نقش دارد.