باشگاه مشتريان “برق من” راه‌اندازي مي‌شود ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

باشگاه مشتريان “برق من” راه‌اندازي مي‌شود

اپليكشين برق من در حال حاضر نزديك به 7 ميليون كاربر فعال دارد كه قابل افزايش تا 37 ميليون مشترك برق است و مي‌تواند زمينه‌اي براي مشاركت آژانس‌ها و نهادهاي اقتصادي كشور به منظور رونق كسب و كار باشد.