ضرورت به بازگشت کارکنان پتروشیمی‌ها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضرورت به بازگشت کارکنان پتروشیمی‌ها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی

مدیر اچ‌اس‌یی‌ و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اجرای سختگیرانه دستورعمل بازگشت به‌کار کارکنان با در نظر گرفتن همه شرایط پیشگیرانه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.