ارائه نرم‌افزاری هوشمند برای تمرکز اطلاعات مشترکان آب در کشور ۱۷ مهر ۱۴۰۱

ارائه نرم‌افزاری هوشمند برای تمرکز اطلاعات مشترکان آب در کشور

یکی از شرکت‌های فناور به منظور متمرکز کردن اطلاعات مشترکان آب، نرم‌افزاری را با استفاده از فناوری ژئوماتیک عرضه کردند.