اصلاح قوانین عرضه و تقاضای گاز با هدف ورود به بازارهای جهانی ۲۱ آبان ۱۴۰۱
مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز خواستار شد

اصلاح قوانین عرضه و تقاضای گاز با هدف ورود به بازارهای جهانی

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران براین باور است که ورود صنعت گاز به عرصه صادرات و تغییر در الگوی مصرف انرژی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.